Japanese Journal of Veterinary Research;Volume 64 Supplement 1

FONT SIZE:  S M L

Recent outbreaks of PED and its pathogenicity in China

Chen, Zhi;Liu, Shaoning;Wang, Jinbao;Guo, Lihui;Du, Yijun;Ren, Sufang;Chen, Lei;Sun, Wenbo;Yu, Jiang;Zhang, Yuyu;Wu, Jiaqiang

Permalink : http://hdl.handle.net/2115/61025
JaLCDOI : 10.14943/jjvr.64.suppl.s15

Abstract


FULL TEXT:PDF