Acta Slavica Iaponica;4

FONT SIZE:  S M L

<REVIEW>GYAKUSETSU NO SOREN : KEIZAI TEITAI, GUNKAKU TO NIPPON NO ANZENHOSHO [THE SOVIET UNION IN PARADOX], Edited by Hiroshi Kimura, Tokyo : Ningen no Kagaku-sha, 1985,xiii, 349pp., \1,900 / JOSHIKI TOSHITE NO GENDAI SOBIETO-GAKU : KUNOSURU CHOTAIKOKU NO SOBIETO [CONTEMPORARY SOVIETOLOGY AS A MATTER OF COMMON KNOWLEDGE), By Hiroshi Kimura et al., Kyoto : PHP, 1985,324pp., \1,400 / GORUBACHOFU : WAKAKI SENRYAKU-KA (GORBACHEV), By Fumio Nishimura, Tokyo : Nihon Keizai Shinbun-sha, 1985,217pp., \1,000

KOMORIDA, Akio

Permalink : http://hdl.handle.net/2115/7959

Abstract


FULL TEXT:PDF