Eurasian journal of forest research

Vol.13-1    (2010-08 issued)


Article

Allometric Relationships and Carbon and Nitrogen Contents for Three Major Tree Species (Quercus crispula, Betula ermanii, and Abies sachalinensis) in Northern Hokkaido, Japan PDF
Takagi, Kentaro;Kotsuka, Chikara;Fukuzawa, Karibu;Kayama, Masazumi;Makoto, Kobayashi;Watanabe, Tsunehiro;Nomura, Mutsumi;Fukazawa, Tatsuya;Takahashi, Hiroyuki;Hojyo, Hajime;Ashiya, Daitaro;Naniwa, Akihiko;Sugata, Sadao;Kamiura, Tatsuya;Sugishita, Yoshiyuki;Sakai, Rei;Ito, Kinya;Kobayashi, Makoto;Maebayashi, Mamoru;Mizuno, Masato;Murayama, Takeshi;Kinoshita, Koji;Fujiwara, Daisaku;Hashida, Shukichi;Shibata, Hideaki;Yoshida, Toshiya;Sasa, Kaichiro;Saigusa, Nobuko;Fujinuma, Yasumi;Akibayashi, Yukio 1-7
Comparative Studies on Seasonal Dynamics of Macronutrient Contents in Different Components of Chinese White Poplar in a Four-year Old Poplar Plantation PDF
Zhang, Ying;Sun, Xiangyang;Kang, Xiangyang 9-18

Research Material

Physiological Method for Evaluation of Vigor State of Pine Stands PDF
Polyakova, Galina G.;Polyakov, Vadim I.;Pashenova, Natalia V.;Stasova, Victoria V.;Zubareva, Olga N.;Skriopal'shicova, Larisa N. 19-24

Review

White Birch Trees as Resource Species of Russia : Their Distribution, Ecophysiological Features, Multiple Utilizations PDF
Zyryanova, Olga A.;Terazawa, Minoru;Koike, Takayoshi;Zyryanov, Vyacheslav I. 25-40